Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Babskie Rękoczyny

 (obowiązuje od 22.10.2021)

Drogi Kliencie!

Bardzo nam miło, że zdecydowałeś się zrobić zakupy w naszym Sklepie.

Zapoznaj się proszę z obowiązującym Regulaminem i zasadami sprzedaży.

Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się z nami poprzez dane wskazane w Regulaminie

 

Spis treści:

 • §1 Postanowienia ogólne i dane kontaktowe – str 2
 • §2 Definicje – str 3
 • §3 Wymagania techniczne – str 6
 • §4 Produkty dostępne w sklepie – str 7
 • §5 Składanie i realizacja zamówień – str 7
 • §6 Ceny produktów i formy płatności – str 9
 • §7 Zadatek – str 10
 • §8 Dostawy produktów – koszty, formy, terminy – str 11
 • §9 Usługi świadczone drogą elektroniczną – str 12
 • §10 Reklamacje – str 14
 • §11 Odstąpienie od umowy przez konsumenta – str 14
 • §12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców – str 16
 • §13 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumenta – str 17
 • §14 Własność intelektualna – str 18
 • §15 Dane osobowe i pliki cookies – str 19
 • §16 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przez konsumenta – str 22
 • §17 Postanowienia końcowe – str 23

Załącznik nr 1 – wzór formularza reklamacyjnego dla konsumenta – str 25

Załącznik nr 2 – wzór formularza reklamacyjnego dla przedsiębiorcy na prawach konsumenta – str 27

Załącznik nr 3 – wzór formularza odstąpienia od umowy dla konsumenta – str 29

Załącznik nr 4 – wzór formularza odstąpienia od umowy dla przedsiębiorcy na prawach konsumenta – str 31

 

 §1 Postanowienia ogólne i dane kontaktowe

 

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie babskierekoczyny.pl i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej widniejącego na stronie internetowej: kontakt@babskierekoczyny.pl
 3. Zasady korzystania ze sklepu, składania zamówień, zawierania umów sprzedaży produktów oraz dokonywania reklamacji tychże określa niniejszy regulamin.
 4. Regulamin jest ogólnie dostępny na stronie Sklepu Babskie Rękoczyny
 5. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu co skutkuje zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 6. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
 7. W ramach korzystanie ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
  • a) rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu
  • b) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie
 8. Nakazuje się:
  • a) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  • b) korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  • c) korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku
 9. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 10. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli usunięcia konta.

 §2 Definicje

 

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca:

 

 • Baba AAksiArt Anna Gajewska prowadząca działalność nierejestrowaną pod adresem 03-343    Warszawa, ul. Rembielińska 10 m 20
 • Baba BJuStylowo Justyna Giebułtowicz prowadząca działalność nierejestrowaną pod adresem 01-923  Warszawa, ul. Bogusławskiego 18 m 154 
 • Baba CCoralion  Joanna Rądlewska  prowadząca  działalność  nierejestrowaną pod  adresem  09-472 Słupno, Ramutowo 6
 • Baba D IzaSu Izabella Suchecka prowadząca działalność nierejestrowaną pod adresem 04-189  Warszawa, Roztocka 16 m 4

 

 1. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z Jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca dokonujący zamówienia produktów związanych z jego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta.

 

 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu

 

 1. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu

 

 1. Sklep internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem babskierekoczyny.pl oraz na odpowiednich jego podstronach, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zamówień i zakupów dostępnych produktów lub produktów na zamówienie.

 

 1. Produkt – produkty fizyczne dostępne lub zakupione w Sklepie.

 

 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu

 

 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa

 

 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks Cywilny

 

 1. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

 

 1. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

 1. Operator płatności – przy zakupie za pobraniem firma kurierska, która realizuje zlecenie przewozu lub Poczta Polska

 

 1. Dowód zapłaty – paragon lub faktura wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

 

 1. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu – w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.

 

 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet)

 

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku , poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 

 §3 Wymagania techniczne

 

 • Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego i innych Klientów.

 

 1. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:
 • a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 • b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies , np.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 • c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail

 

 1. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

 

 1. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

 

§4 Produkty dostępne w Sklepie

 

 1. W Sklepie są dostępne produkty rękodzielnicze czterech producentów:

 

Baba A – AksiArt – Anna Gajewska (e-mail: aksiart@babskierekoczyny.pl)

Baba B – JuStylowo – Justyna Giebułtowicz (e-mail: justylowo@babskierekoczyny.pl)

Baba C – Coralion – Joanna Rądlewska (e-mail: coralion@babskierekoczyny.pl)

Baba D – IzaSu – Izabella Suchecka (e-mail: izasu@babskierekoczyny.pl)

 

 1. Każdy producent odpowiada za rzeczy wyprodukowane przez siebie

 

 1. W ofercie Sklepu są też produkty wykonywane na zamówienie Klienta.

 

 1. Klient chcący dokonać indywidualnego zamówienia, powinien się skontaktować z wybranym Producentem pod adresem e-mail wskazanym w niniejszym Regulaminie w §4 pkt 1 lub na : kontakt@babskierekoczyny.pl

 

 1. Po uzgodnieniu parametrów i cech Produktu z Klientem, zostanie on przygotowany na Jego indywidualne zamówienie.

 

 1. Proces zamówienia Produktu indywidualnego, zostanie uzgodniony odrębnie z Klientem.

 

 §5 Składanie zamówienia

 

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru spośród różnych wariantów Produktu w różnych cechach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).

 

 1. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu klient powinien kliknąć przycisk „kup teraz” i  podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na kolejnych stronach Sklepu.
 2. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
 • imienia i nazwiska oraz , opcjonalnie, nazwy firmy
 • adresu (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)
 • numeru telefonu
 • adresu e-mail
 • akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania zamówienia
 • wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie

 

 1. Klient może wskazać także inny adres do wysyłki poprzez zaznaczenie checkboxa „wysłać na inny adres?” i wskazanie właściwych danych po przekierowaniu na odpowiednią stronę.

 

 1. Klient może także złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki.

 

 1. W procesie składania zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie

 

 1. W trakcie składania zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych, wybranych Produktów i ich ilości, sposobu dostarczenia przesyłki oraz formy płatności.

 

 1. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „zamawiam i płacę” ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.

 

 1. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu zamówienia

 

 1. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówienia w przypadku:

 

 • a) nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia)
 • b) nieotrzymania wpłaty w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem)
 • c) w przypadku nieopłacenia zadatku (jeśli takie były uzgodnienia i jest wymagany)

 

 §6 Ceny produktów i formy płatności

 

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.

 

 1. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

 

 • a) przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie
 • b) za pobraniem – płatne przy odbiorze Produktu. Produkt zostanie wydany po otrzymaniu płatności przy odbiorze.

 

 1. Do zamówienia, na życzenie Klienta, wystawiany jest paragon lub faktura uproszczona w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta mailowo, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

 

§7 Zadatek

 

 1. W przypadku dokonania przez klienta zamówienia na kwotę 500 zł i więcej lub złożenia zamówienia indywidualnego (personalizowanego) Sprzedawca pobiera zadatek.

 

 1. Wysokość zadatku zostanie ustalona z Klientem indywidualnie.

 

 1. Wpłacona kwota zadatku zostanie odjęta od całkowitej kwoty należnej z tytułu złożenia zamówienia.

 

 1. W przypadku odstąpienia Klienta od zakupu, z przyczyn niedotyczących Sprzedawcy, zadatek nie podlega zwrotowi i zostaje zatrzymany przez Sprzedawcę.

 

§8 Dostawy Produktów – koszty, formy, terminy

 

 1. Kupując w sklepie Babskie Rękoczyny , klient automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z wybraną przez siebie firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.

 

 1. Wysyłka Produktu nastąpi w terminie od 3 do 7 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

 1. Wysyłka Produktu na indywidualne zamówienie nastąpi w terminie uzgodnionym na początku realizacji projektu pomiędzy Klientem i Sprzedawcą.

 

 1. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:
  1. Przesyłka pocztowa
  2. Paczkomaty
  3. Przesyłka kurierska

 

 1. Dostawy realizowane są na terenie Polski.

 

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w formularzu zamówienia adres przesyłki.

 

 1. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 1. Koszty dostaw podane są w momencie składania zamówienia i przeliczania koszyka. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem zamówienia. Ceny produktów nie zawierają cen dostawy, które doliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem przewoźników.

 

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty na konto, czas wysyłki Produktu liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

 1. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera formę przedpłaty to zobowiązuje się do uiszczenia opłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie do 7 dni roboczych (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia zamówienia w Sklepie. Brak wpłaty w tym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.

 

 1. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem - czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.

 

 1. Przyjmuje się, że dzień zapłaty to dzień uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

§9 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

 

 1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.

 

 1. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę.

 

 1. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie Konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta bezpłatnie.

 

 1. W celu założenia indywidualnego Konta, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin.

 

 1. Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłana informacja o założeniu Konta.

 

 1. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta, umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

 1. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient jest uprawniony do poinformowania Sprzedawcy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 

 1. Zabronione jest udostępnianie danych Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.

 

 1. W przypadku Klientów będących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić Go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.

 

 1. W przypadku Klientów będących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć Konto Klienta lub pozbawić Go prawa do składania zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodny z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.

 

 1. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie

 

 1. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie.

 

 1. W skutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na Jego Koncie.

 

 1. W celu usunięcia Konta Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.

 

 §10 Reklamacje

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosowanie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot wolny od wad.

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

 

 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (np. imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

 

 1. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

 

 1. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

 

 1. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 §11 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.

 

 1. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez Niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.

 

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Produktu na indywidualne zamówienie, który jest wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta, które są wyraźnie dostosowane do Jego indywidualnych potrzeb, zgodnie z §4 ust. 3 – 6 niniejszego Regulaminu.

 

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument przed upływem 14 dni odeśle zwracany Produkt na adres Sprzedawcy.

 

 1. Konsument jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy).

 

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

 

 1. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

 

 §12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.

 

 1. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną, na podany przez Niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

 1. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez Niego do rejestracji Konta e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

 1. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient będący przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. W chwili wydania Produktu przewoźnikowi na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na celu ustalenie odpowiedzialności przewoźnika. Sprzedawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

 1. W stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać przedpłaty w całości albo części, niezależne od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny za Produkt oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 §13 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców na prawach Konsumenta

 

 1. Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla Niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

 

 1. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m. In.:

 

 • a) usług świadczonych drogą elektroniczną
 • b) odstąpienia od umowy przez Konsumenta
 • c) reklamacji i rękojmi

W zakresie ograniczonym art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks Cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

 

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszym paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

 

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy, że zakupiony/e Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla Niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było Go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu

 

 §14 Własność intelektualna

 

 1. Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.

 

 1. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, ze całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane ze sklepem należą do Sprzedawcy i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.

 

 1. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

 

 1. Klient wyraża zgodę na umieszczenie Jego logotypu w wykazie Klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzenia przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.

 

 §15 Dane osobowe i pliki cookies

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 

 1. Administratorami danych osobowych Klienta są:

 

 • Anna Gajewska (AksiArt) zam. przy ul. Rembielińskiej 10 m 20, 03-343 Warszawa

aksiart@babskierekoczyny.pl

 • Justyna Giebułtowicz (JuStylowo) zam. przy ul. Bogusławskiego 18 m 154, 01-923 Warszawa

justylowo@babskierekoczyny.pl

 • Joanna Rądlewska (Coralion) zam. w Ramutowo 6, 09-472 Słupno

coralion@babskierekoczyny.pl

 • Izabella Suchecka (IzaSu) zam. przy ul. Roztockiej 16 m 1, 04-189 Warszawa

izasu@babskierekoczyny.pl

 

zwane w Regulaminie Sprzedawcą. Administratorzy samodzielnie wykonują zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować się z Administratorami możesz używając  powyższych   danych e-mail lub pisemnie na adres Administratora.

 

 1. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcie której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 2. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 

 • a) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa)
 • b) realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem banku bądź operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy)
 • c) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy)
 • d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
 • e) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy)
 • f) przechowywania nieopłaconych zamówień – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawne uzasadniony interes Administratora)
 • g) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)
 • h) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)
 • i) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)
 • j) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawne uzasadniony interes Administratora)

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że Klient zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym celu.
 3. Dane osobowe Klienta będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Sklepu internetowego, itp.
 4. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m. in. poprzez:

 

 • a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej
 • b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google)
 • c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy

 

lub tym, dla których Klient wyraził zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych.

 

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do żądania dostępu do danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:

 

 §16 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przez konsumenta

 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m. in. do:

 

 • a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy
 • b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą
 • c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

 

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 1. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych przypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

 

 §17 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu tylko z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin

 

 1. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 

 1. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy Konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego poprawnego postanowienia.

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

 

Regulamin https://babskierekoczyny.pl/regulamin

Polityka Prywatności i Cookies https://babskierekoczyny.pl/polityka-prywatnosci